За нашия проект


Проектът “E-Регион: Възможност за инвестиции” цели засилване на социалното сближаване в трансграничния регион на Македония и България, чрез развитие на онлайн инструменти за обучение и насърчаване на предприемачеството. Той се осъществява от Центъра за интеркултурен диалог (Македония) и Европейски институт (България, клон Благоевград), в рамките на програмата на IPA Cross Border, CCI Номер 2007CB16IPO007.

Проектът се базира на развитието на социалната инфраструктура, съвместен интернет портал [www.e-region.eu] за споделяне и обмен на информация, новини и различни образователни и трудови възможности. Чрез него се цели установяване на връзки между безработни млади хора, възможности за работа, професионални училища, студенти, електронни медии, граждани, бизнес инкубатори и младежки предприемачески идеи. Проектът насърчава регионалното сътрудничество, за да се повиши адаптивността за заетост и електронно участие чрез използване на добри практики в областта на електронното обучение и предприемачество.

Защо този проект:
Трансграничният регион е с висок процент на безработица, с работна сила, на която липсват съвременни професионални компетенции. Проектът предлага цялостен подход за насочване на липсата на предприемачески умения, с ниско ниво на предприемаческата инициатива и дигитализация. Той ще предлага решения чрез насърчаване на приспособяването на работната сила към новите изисквания на пазара на труда и използване на благоприятна среда за оптимизиране на образователната, професионално-квалификационната и преквалификационната структури.

Ключови дейности:
Проектът е базиран на електронно обучение, електронно участие и развитие на предприемаческия дух сред гражданите, насочен основно към младите хора. Той насърчава обмена на информация и новини посредством развитие на съвместен уеб портал за споделяне и обмен на информация, новини и различни образователни и трудови възможности. Проектът насърчава използването на информационните технологии в образованието, като основен елемент за повишение на конкурентоспособността на работната сила в настоящите пазарни условия. Той цели да подпомогне развитието на предприемаческия дух чрез директно обучение и възможност за взаимодействие в областта на развитие на бизнес идеи със структурна и образователна подкрепа.
Основните дейности, които проектът предвижда:

Проучване и анализ:
Проучването на проекта очертава съществуващи медиии, организации и обучителни и професионални институции в трансграничния регион на Македония и България и анализира наличните предложения на заинтересовани страни за проекта. Анализът може да намерите тук.

Електронно учебно съдържание/ Е-курсове:
Проектът стартира онлайн професионални курсове. Курсовете ще са по теми като умения за общуване, писане на CV и мотивационно писмо; работа в екип; организационно управление; възможно да бъдат взимани поотделно и в групи. Повече за курсовете по проекта можете да разберете тук.

Обучение по предприемачество:
Проектът организира две обучения по предприемачество, в Македония и България. Обученията ще включат около 80 млади хора, като им предоставя компетенции в областта на предприемачеството, развитие на техните информационно-технологични способности и приемни възможности за самонаемане.

Онлайн предприемачески инициативи:
Проектът ще насърчи конкуренцията на добри бизнес идеи за електронно предприемачество, представени от млади безработни граждани, живеещи в района на границата на Македония и България. Най-добрите от тях ще бъдат наградени.